Vragen en opmerkingen

Klik op een van de onderstaande links voor jouw opleiding: 

> Bachelor programme
(Pre)-Master programme
Master programme

Vragen en/of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs of de faculteit? We zijn hier voor jou! Hieronder wordt uitgelegd met wie je contact kunt opnemen voor deze zaken. Verder vind je hier de medezeggenschapsorganen binnen de opleiding en de Faculteit der Managementwetenschappen. 
 

 • Commissaris Academische Betrekkingen 
  De Commissaris Academische Betrekkingen van Synergy vertegenwoordigt de studentbelangen bij de vakgroep Bedrijfskunde. De commissaris treedt op als eerste aanspreekpunt bij klachten over onderwijs in Bedrijfskunde. Heb je vragen over bijvoorbeeld samenvattingen, bijles, het bestellen van boeken of readers, de faciliteiten of contactgegevens? Stuur een mailtje naar onze Commissaris Academische Betrekkingen of kom langs bij de Synergykamer (EOS 00.180). 
   
 • Studieadviseurs
  De studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt op het gebied van studiebegeleiding. Heb je vragen over je eigen studievoortgang of wil je problemen bespreken (zowel studiegerelateerd als persoonlijk)? Dan kun je contact opnemen met deze adviseurs. Je kunt de contactgegevens van je studieadviseur hier vinden.  De studieadviseur voor alle masteropleidingen van Business Administraton is Remke Friesen. 


 • Opleidingscommissie (OLC)
  Elke studie heeft zijn eigen opleidingscommissie. De OLC bewaakt de kwaliteit van het programma en bestaat uit studenten, docenten en studieadviseurs. De belangrijkste taken van de OLC zijn het evalueren van onderwijs en het geven van een oordeel over de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Mocht je vragen of opmerkingen hebben over jouw opleiding, neem dan contact op met de opleidingscommissie. Meer informatie vind je hier.  


 • Facultaire Studentenraad (FSR)
  De Facultaire Studentenraad is een gekozen studentvertegenwoordiging op facultair niveau en bestaat op iedere faculteit. De FSR is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De FSR is verantwoordelijk voor het beoordelen van de (onderwijs)plannen van de decaan. Bij het beoordelen van deze plannen wordt zo goed mogelijk het belang van de student in acht genomen. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen aan de faculteit, stuur dan hier een e-mail naar de FSR!


 • Examencommissie
  In de taak van de Examencommissie spelen tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een belangrijke rol. De Examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER en gaat na of bijzondere omstandigheden afwijkingen van de regels rechtvaardigen. Ook het verlenen van vrijstellingen, de toelating tot de opleiding of het onderwijs in de volgende fase en de toelating tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de Examencommissie. Wil je meer informatie? Klik dan hier.

 • Assessor 
  De belangrijkste taak van de Studentassessor is het vertegenwoordigen van studenten op de faculteit. Een Studentassessor zorgt ervoor dat de mening van de studenten binnen de faculteit gehoord wordt bij beslissingen op managementniveau. Om goed in de gaten te houden wat er bij studenten speelt en hen op de hoogte te houden van wat er op de faculteit besloten wordt, is het voor een Studentassessor belangrijk om contact te houden met studenten. Neem hier contact op met de assessor. 

 • Vertrouwenspersonen
  Iedereen kan te maken krijgen met een vorm van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, zoals pesten, agressie of machtsmisbruik. Het bespreekbaar maken met de persoon in kwestie of met je leidinggevende kan een drempel zijn of in sommige situaties zelfs onmogelijk. Je kunt hier melding van maken en je aanpak bespreken met een vertrouwenspersoon. Hier kun je contact opnemen.